ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα ιστοσελίδα (website) είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης  δικτυακών προϊόντων μέσω του διαδικτύου.Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας.Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών.Η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα netvisor.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.Εαν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους οφείλειτε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτήν.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Netvisor μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο να τροποποιεί  ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. H Netvisor δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η Netvisor κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του καταστήματος. Οι φωτογραφίες των προιόντων  είναι ενδεικτικές.Οι χρήστες της ιστοσελίδας netvisor.gr αποδέχονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για :

A.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε  περιεχομένου είναι  βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Netvisor ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών

B.Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού .

Γ.Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ

Για τη σύναψη σύμβασης με την Netvisor (π.χ. αγορά αγαθού ή υπηρεσίας)απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα.Λόγω του ότι η Netvisor απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Β2Β πελάτες δλδ ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις κατά την εγγραφή εκός απο το όνομα χρήστη και email απαιτούνται η επωνυμία,το ΑΦΜ και η ΔΟΥ της επιχείρησης.Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές, σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο link ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.Οι  ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προιόντος ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης, πέραν της γνώσεως των όρων του παρόντος, λαμβάνει γνώση και των εξής στοιχείων:

α. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προιόντων που παραγγέλονται, β. Τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη και δ. Τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης.

Οι  προσφορές των  προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η  Netvisor δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην  ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Netvisor και προστατεύεται από  την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της Netvisor.

5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση των χρηστών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την έκδοση τιμολογιού καθότι η  Netvisor απευθύνεται μόνο ελεύθερους επαγγελματίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.Διαθέσιμος  τρόπος πληρωμής είναι η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα προιόντα μπορούν να αποσταλούν από την Netvisor  στον τόπο που θα υποδείξει ο χρήστης στη φόρμα παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το συνολικό βάρος της παραγγελίας, το ποσό  και τον τόπο προορισμού.Η  Netvisor δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Netvisor ή οφείλονται σε ανωτέρα βία .Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου της Netvisor και το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει και έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία της Netvisor να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή της από τη σύμβαση.Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πέραν της χρονικής στιγμής που συμφωνήθηκε, ο χρήστης οφείλει να ζητήσει από την Netvisor να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων και μόνο σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, δικαιούται ο χρήστης να ζητήσει επιστροφή χρημάτων.Η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος.

Καλάθι αγορών